بخش بیهوشی

در بخش بیهوشی این امکان وجود دارد که تمام درمانهای شما در یک جلسه صورت گیرد معمولا کسانی که نیاز به بیهوشی دارند شامل کودکان غیر همکار با تعداد دندانهای پوسیده زیاد، بیماران دارای رفلاکس به بردن ابزار داخل دهان ، بیماران دارای استرس و ترس شدید از دندانپزشکی و افراد معلول و ناتوان ذهنی ، بیماران دارای اختلال اوتیسم می باشند برعکس تصور عمومی بیهوشی در شرایط مناسب و رعابت کلیه پروتکل های درمانی و همچنین تیم متخصص و تجهیزات مناسب بیمار بدون خطر بوده و نگرانی بیجا باعث ناراختی های بیشتر برای بیمارانی که نیاز به درمان بیهوشی دارند می شود همچنین برای بیمارانی که نیاز به درمانهای دندانپزشکی بدون استرس دارند به صورت یک جلسه ای امکان درمان تحت ارامبخشی وجود دارد که در این موارد بیمار تحت نظر متخصص بیهوشی در خواب آرام رفته و تمام خدمات دندانپزشکی بدون استرس انجام می شود