بخش اطفال

در بخش اطفال اتاق ویژه کودکان قرار دارد. در این بخش درمان دندانهای کودکان از سه سالگی تا 12 سالگی انجام می شود در صورت عدم همکاری کودک شما این امکان را دارید که کودک دلبند شما در بیهوشی یا آرام بخشی خدمات دندانپزشکی را دریافت نماید.در این بخش جهت دندانهای شیری مراحل ترمیم – پالپوتومی – پالپکتومی (درمان ریشه دندانهای شیری) فیشور سیلانت (پرکردن شیارهای دندانهای دائمی ) جهت جلوگیری از پوسیدگی انجام میگردد.جهت مدیریت هزینه این امکان وجود دارد که مشکلات دندانی کودک شما هم در بخش عمومی و هم در بخش تخصصی اطفال صورت گیرد.پیشنهاد ما این است که کودکان خود را از سن سه سالگی جهت معاینه تا رویش دندانهای دائمی در بخش اطفال با پیشگیری کلینیک آورده و از خدمات بخش پیشگیری و درمان کلینیک استفاده نمایید

شما می توانید جهت دریافت خدمات تخصصی اطفال به بخش اطفال کلینیک مرجعه فرمایید