بخش ارتباط با مشتری

در بخش ارتباط با مشتری شما امکان ارائه شکایات ، نظرات ، پیگیری درمان و همچنین خدمات خاص از جمله VIP ، توریست درمانی ، خدمات تحت بیهوشی و آرام بخشی و ارتباط با تیم مدیریت کلینیک مهرگان را دارید