بخش پیشگیری

در این بخش که توسط کاردار بهداشت دهان و دندان اداره می شود شما می توانید کودکان خود را جهت معاینات دوره ای و همچنین خدمات فلورایدتراپی (پیشگیری از پوسیدگی دندان) و آموزش بهداشت دهان و دندان شامل روش مسواک زدن و نخ دندان کشیدن ، همچنین آموزش بهداشت و جرمگیری جهت بزرگسالان مراجعه نموده و از خدمات مورد اشاره به صورت منظم استفاده نمایید در این بخش همچنین پیشنهادات مناسب جهت تهیه مسواک ، خمیر دندان و دهانشویه جهت مراقبت از دندانهای شما داده می شود.